CONTRACT DE COLABORARE

                                                        NR……………../……………..

 

I. PARTILE CONTRACTATE:

S.C GAMMA TOURISTIC & TRADE SRL., agentie de turism Tour Operatorare, cu licentiata sub nr 2119/2005, cu sediul în România, Constanta,Str. Unirii nr.80,

TEL/FAX 0241-540604 / 547837, înregistratã la Registrul Comertului  CONSTANTA cu nr. J13/1923/1996,Cod fiscal nr.R8647313, cont RO61RZBR0000060001367868 in lei si RO54RZBR0000060001595459 in euro deschise  la RAIFFEISEN BANK SUC.1 CONSTANTA reprezentata prin Dl. Director Victor Serban, in calitate de director agentie, denumita in contiuare Turoperator,

si

SC……………………………………………………..cu sediul in…………………………………………………………..

Str……………………………………………..Nr…………,Tel…………………………Mobil..................................………Fax…………………………………, e-mail:…………………………………….., inregistrata  la Registrul Comertului cu nr……………………………..., C.U.I…………………………..., Licenta nr…………………………, cont IBAN nr…………………………………………………………………,deschis…………………………………..., reprezentata prin………………………………………, in calitate de ……………………………………, denimita in continuare agentie revanzatoare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  1. Obiectul contractului il constituie promovarea si comercializarea  programelor turistice in tara (litoral romanesc) si in strainatate (rezervari la hotel in strainatate individual si grupuri, pachete turistice pe destinatii externe) , lansate de S.C GAMMA TOURISTIC & TRADE SRL., in cursul perioadei de valabilitate al contractului.
  2. Partile contractate convin ca modifcarile care intervin in derularea programelor turistice sa fie comunicate de Agentia Turoperatoare,  Agentiei revanzatoare, prin fax sau e-mail, mesajele astfel transmise modificand in mod corespunzator prevederile prezentului contract si ale anexelor la contract.
  3. Agenţia de turism revânzătoare are dreptul cheme în garanţie, agenţia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice (S.C GAMMA TOURISTIC & TRADE SRL.) pentru plata despăgubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale din vina organizatorului.

III. OBLIGATIA PARTILOR

 

            OBLIGATIILE TOUR OPERATORULUI :

            Sa puna la dispozitie AGENTIEI REVANZATOARE toate informatiile si documentele necesare comercializarii programelor turistice ce fac obiectul prezentului contract.

            Sa informeze in timp util AGENTIA REVANZATOARE cu privirea la toate modificarile ce intervin in programele oferite spre comercializare.

            Sa asigure, la cererea AGENTIEI REVANZATOARE, in baza cererii de rezervara (Bon de comanda) si in limita posibilitatilor, servicii suplimentare, sau pachete cu servicii suplimentare, altele decat cele specificate in oferta turoperatorului.

            Sa comunice AGENTIEI REVANZATOARE comisionul care se va ceda pentru fiecare program turistic oferit spre vanzare.

            Sa confirme inscrierea turistilor conform cererii de rezervare (bon de comanda), in cazul disponibilitatilor in maxim 48 ore de la primirea cererii de rezervare.

            Tour-operatorul are dreptul sa rezilieze unilateral prezentul contract daca revanzatorul nu-si indeplineste, sau isi indeplineste defectuos, una sau mai multe din obligatiile contractuale asumate.

            Tour operatorul-ul are obligativitatea de a soluţiona în termen de 15 (cincisprezece) zile reclamaţiile depuse de către Agentia Revanzatoare  în urma sesizării clienţilor acestuia – pe baza unor reclamaţii scrise şi transmise în termen de maximum 5 (cinci) zile de la consumarea serviciilor contractate, reclamaţii ce trebuiesc consemnate atât în locaţia respectivă, cât şi în momentul constatării deficienţelor - în conformitate cu Contractul-Cadru de comercializare al pachetelor de servicii turistice Anexa 1 a Ordinului Nr. 516 din 12 Aprilie 2005 emis de catre M.T.T.C.

            Documentele pe baza carora prestatorul asigura turistilor-clienti serviciile solicitate sunt voucher-ele emise de beneficiar in care vor fi înscrise toate datele de identificare necesare si vor fi semnate si stampilate de beneficiar. Tour operatorul asigură sumele programelor turistice pentru riscul de insolvabilitate şi/sau faliment în conformitate cu legile în vigoare.

            OBLIGATIILE REVANZATORULUI:

            Agentia Revanzatoare se angajeazã sã promoveze si sã vândã în cursul anului 2009-2010 programe turistice, pe baza de cerere cu confirmare in limita locurilor disponibile. Tarifele vor fi stabili ulterior de catre parti.

            Agentia Revanzatoare se obliga sa ofere turistilor informatii corecte privind serviciile acordate la destinatie.

            Sa solicite Tour Operatorului rezervarea serviciilor turistice, in scris (fax, e-mail), facand comanda ferma, care trebuie sa cuprinda: perioada exacta a calatoriei, numele complete ale tuturor turistilor care calatoresc serviciile solicitate de acestia.

            Modificãrile sau anulãrile comenzilor vor fi anuntate prestatorului cu minim 30 zile înaintea datei de sosire a turistilor în hotel.

            Agentia Revanzatoare are obligaţia de a informa prompt clienţii în legătură cu eventualele modificări ale programului turistic, modificări comunicate de către Tour operator în timp util

            Agentia Revanzatoare trebuie  sa incheie “Contractul de comercializare a pachetelor si serviciilor turistice” cu turistii inscrisi pentru efectuarea excursiei.

            Sa nu intreprinda actiuni sau reclame care ar fi defavorabile bunului renume sau reputatiei agentiei Tour Operatoare.

            Agentia Revanzatoare are obligaţia de a informa în detaliu clienţii despre procedura obligatorie de reclamare a serviciilor turistice deficitare, în conformitate cu următoarea cronologie:

                    -direct la structura turistica prestatoare a serviciului deficitar, în momentul constatării;

 -Tour Operatorului-ului, în cel mai scurt timp posibil pentru a putea constata/remedia     deficienta constatata .Telefoanele pentru urgente sunt 004-072255315 /004-0766374787

                   - reclamaţie scrisă în termen de maximum 5 (cinci) zile de la consumare serviciilor

                    turistice.

       Toate etapele de la punctul 3.2.8 sunt obligatorii.Reclamatiile care nu respecta etapele si  conditiile de mai sus nu vor fii luate in consideratie !

IV. MIJLOACE SI MODALITATI DE PLATA:

 

4.1 Plata serviciilor comandate se va face in termenul inscris pe factura emisa de Tour Operator, dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de inceperea programului turistic. Dovada platii contravalorii serviciilor comandate se va transmite pe fax prestatorului.În cazul in care beneficiarul nu-si îndeplineste la termenele stabilite obligatiile de plata turistii-clientii nu vor beneficia de serviciile comandate.

4.2 Plata se va face in numerar sau transfer bancar in LEI sau EURO.In cazul efectuarii platii in LEI, serviciile turistice se vor achita la cursul BNR +2% risc conversie valutara.

4.2 Plata serviciilor se va face pe baza de factura emisa de prestator,in conturile RO 61 RZBR 00000 6000 1367868 in lei si  RO 54 RZBR000006000 1595459 in euro ,deschis la Raiffeisenbank Suc.DELFINARIU in termenul inscris pe factura.Orice intirziere va fi penalizata cu 0,25% pe zi din valoarea neachitata.

 

V. PENALITATI, ANULARI, RETRAGERI:

 

.     4.1 Decomandarea serviciilor turistice se va face astfel:

      4.1.1 In conditiile in care in oferta se precizeaza termenele speciale de decomandare / anulare atunci acele termene sunt cele care se vor aplica

      4.1.2 Daca in oferta transmisa ca anexa la acest contract nu se precizeaza termen distincte    atunci se vor aplica urmatoarele clauze de decomandare si anulare :

      -cu mai mult de 31 de zile inaintea inceperii programului turistic nu se percep penalizari daca in oferta transmisa nu se precizeaza altceva.(pentru destinatii externe 25%-din momentul rezervarii-pina in cea de 31 zi de dinantea inceperii sejurului.)

     -daca anularea are loc in intervalul 31-16 zile penalizarea este de 50 % din pretul pachetului turistic

    - cu mai putin de 15 zile inaintea inceperii programului turistic sau in caz de no show  -penalizare 100 %

 

VI. ALTE CLAUZE :

6.1Orice modificare a prezentului contract de colaborare se va face în scris, cu acordul pãrtilor, cu minim 30 de zile înainte de aplicarea modificãrilor.

6.2 Litigiile de  orice fel se vor soluţiona pe cale amiabila.Daca o solutie amiabila nu este posibila litigiile se vor solutiona de care instanta  judecatoreasca din orasul in care isi are resedinta prestatorul.

6.3 Prezentul contract de colaborare s-a semnat  astãzi ................................., în 2 (douã) exemplare, egal valabile, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

 BENEFICIAR                                                                                               PRESTATOR

                                                                           SC GAMMA TOURISTIC AND TRADE SRL

                                                                                                                     CONSTANTA

 

                                                                                             EC .VICTOR SERBAN

DIRECTOR                                                                                            DIRECTOR